Öresund
Startsida
Om Öresund
Bolagsstyrning
Substansvärden & portfölj
Aktien
  • Allmänt om aktien
• Antal aktier & aktiekapital
• Aktieägare
• Utdelningspolicy
• Inlösen
• Skatteverkets
  allmänna råd och
  rekommendationer

• Utdelning av AcandoFrontec

Rapporter & pressmeddelanden
Kalender
Kontakta oss
Investment AB Öresund.
Box 7621. 103 94 Stockholm.
Tel. 08-402 33 00. Fax 08-402 33 03.
E-post info(at)oresund.se


• Utdelning av Bilia AB 2014 – allmänna råd
• Utdelning av Bilia AB 2014 – meddelande
• Utdelning av SkiStar AB 2013 – allmänna råd
• Utdelning av SkiStar AB 2013 - meddelande
• Utdelning av Fabege AB 2012 - allmänna råd
• Utdelning av Fabege AB 2012 - meddelande
• Inlösen år 2012 av aktier i Öresund mot aktier i Creades – allmänna råd
• Inlösen år 2012 av aktier i Öresund mot aktier i Creades – meddelande
• Utdelning av HQ AB 2011 - allmänna råd
• Utdelning av HQ AB 2011 - meddelande
• Utbyte av aktier i Custos mot aktier i Öresund 2004 - allmänna råd
• Utbyte av aktier i Custos mot aktier i Öresund 2004 - meddelande
• Utdelning av TMT One AB 2000 - allmänna råd
• Utdelning av TMT One AB 2000 - meddelande
• Inlösen 1999


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2014 av aktier i Bilia AB

Område: Inkomstbeskattning
Utkom från trycket: den 9 juni 2014
Dnr/målnr/löpnr: SKV A 2014:11
pdf PDF-version (pdf, 66 kB)

Skatteverket lämnar följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2014 av aktier i Bilia AB.11

Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdelningar ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital.

Allmänna råd:
För varje tiotal aktier i Investment AB Öresund får utdelning anses ha erhållits med 188 kr.

Varje aktie i Bilia AB bör anses anskaffad för 188 kr.

_________________________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014.
1För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2014:6.


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2014 av aktier i Bilia AB

Dnr/målnr/löpnr: SKV M 2014:6
pdf PDF-version (pdf, 20 kB)

Erbjudandet
Investment AB Öresund (Öresund) har uppgett följande.

Årsstämma i Öresund beslöt den 11 april 2014 att till aktieägarna dela ut aktier i Bilia AB (Bilia).

För varje tiotal aktier i Öresund erhölls en aktie i Bilia.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Bilia var den 16 april 2014.

Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 22 april 2014.

Om aktieinnehavet i Öresund inte var jämnt delbart med tio erhölls rätt till motsvarande andelar av aktie, innebärande en tiondedels aktie i Bilia för varje överskjutande aktie i Öresund. Sådana andelar av aktie i Bilia sammanlades till hela aktier och såldes kollektivt varefter likviden betalades ut till berörda aktieägare.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Öresund har uppgett att det är fråga om en sådan skattepliktig utdelning.

Utdelningsvärdet utgörs av aktiernas marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till aktierna. De erhållna aktierna anses anskaffade för ett pris som motsvarar aktiernas värde vid samma tidpunkt.

Beräkning
Aktieägarna i Öresund fick tillgång till aktierna i Bilia den 22 april 2014. Den lägsta betalkursen för aktien i Bilia var denna dag 188 kr.

För varje tiotal aktier i Öresund bör utdelning anses ha erhållits med 188 kr.

Varje aktie i Bilia bör anses anskaffad för 188 kr.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, se SKV A 2014:11
Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2013 av aktier i SkiStar AB

Område: Inkomstskatt - Kapital
Utkom från trycket: 24 maj 2013
Dnr/målnr/löpnr: SKV A 2013:05
pdf PDF-version (pdf, 16.6 kB)

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2013 av aktier i SkiStar AB1

Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdel­ningar ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital.

Allmänna råd:
För varje tiotal aktier i Investment AB Öresund får utdelning anses ha erhållits med 78 kr.

Varje aktie i SkiStar AB bör anses anskaffad för 78 kr.

_________________________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013.
1För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2013:6.


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2013 av aktier i SkiStar AB

Dnr/målnr/löpnr: SKV M 2013:06
pdf PDF-version (pdf, 27.9 kB)

Erbjudandet
Investment AB Öresund (Öresund) har uppgett följande.

Årsstämma i Öresund beslöt den 20 mars 2013 att till aktieägarna dela ut B-aktier i SkiStar AB (SkiStar).

För varje tiotal aktier i Öresund erhölls en B-aktie i SkiStar.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i SkiStar var den 25 mars 2013.

Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 27 mars 2013.

Om aktieinnehavet i Öresund inte var jämnt delbart med tio erhölls rätt till motsvarande andelar av aktie, innebärande en tiondedels aktie i SkiStar för varje överskjutande aktie i Öresund. Sådana andelar av aktie i SkiStar sammanlades till hela aktier och såldes kollektivt varefter likviden betalades ut till berörda aktieägare.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Öresund har uppgett att det är fråga om en sådan skattepliktig utdelning.

Utdelningsvärdet utgörs av aktiernas marknadsvärde när aktie­ägaren får tillgång till dem. De erhållna aktierna anses anskaffade för ett pris som motsvarar aktiernas värde vid samma tidpunkt.

Beräkning
Aktieägarna i Öresund fick tillgång till aktierna i SkiStar den 27 mars 2013. Den lägsta betalkursen för aktien i SkiStar var denna dag 78 kr.

För varje tiotal aktier i Öresund bör utdelning anses ha erhållits med 78 kr.

Varje aktie i SkiStar bör anses anskaffad för 78 kr.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, se SKV A 2013:5
Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2012 av aktier i Fabege AB

Område: Inkomsttaxering
Utkom från trycket: 11 juni 2012
Dnr/målnr/löpnr: SKV A 2012:08
pdf PDF-version (pdf, 13 kB)

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2012 av aktier i Fabege AB.1

Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdelningar ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital.

Allmänna råd:
För varje tiotal aktier i Investment AB Öresund får utdelning anses ha erhållits med 55,10 kr.

Varje aktie i Fabege AB bör anses anskaffad för 55,10 kr.

_________________________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2013 års taxering.
1För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2012:9.


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2012 av aktier i Fabege AB

Dnr/målnr/löpnr: SKV M 2012:09
pdf PDF-version (pdf, 25 kB)

Erbjudandet
Investment AB Öresund (Öresund) har uppgett följande.

Årsstämma i Öresund beslöt den 24 april 2012 att till aktieägarna dela ut aktier i Fabege AB (Fabege).

För varje tiotal aktier i Öresund erhölls en aktie i Fabege.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Fabege var den 27 april 2012.

Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 2 maj 2012.

Om aktieinnehavet i Öresund inte var jämnt delbart med tio erhölls rätt till motsvarande andelar av aktie, innebärande en tiondedels aktie i Fabege för varje överskjutande aktie i Öresund. Sådana andelar av aktie i Fabege sammanlades till hela aktier och såldes kollektivt varefter likviden betalades ut till berörda aktieägare.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Öresund har uppgett att det är fråga om en sådan skattepliktig utdelning.

Utdelningsvärdet utgörs av aktiernas marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till dem. De erhållna aktierna anses anskaffade för ett pris som motsvarar aktiernas värde vid samma tidpunkt.

Beräkning
Aktieägarna i Öresund fick tillgång till aktierna i Fabege den 2 maj 2012. Den lägsta betalkursen för aktien i Fabege var denna dag 55,10 kr.

För varje tiotal aktier i Öresund bör utdelning anses ha erhållits med 55,10 kr.

Varje aktie i Fabege bör anses anskaffad för 55,10 kr.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, se SKV A 2012:8
Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fastställande av avyttringspris med anledning av inlösen år 2012 av aktier i Investment AB Öresund mot aktier i Creades AB

Område: Inkomsttaxering
Utkom från trycket: 23 mars 2012
Dnr/målnr/löpnr: SKV A 2012:05
pdf PDF-version (pdf, 16 kB)

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fastställande av avyttringspris med anledning av inlösen år 2012 av aktier i Investment AB Öresund mot aktier i Creades AB.1

Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.

Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Enligt 44 kap. 13 § IL ska kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan
- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och
- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL ska inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd: Avyttringspris för aktie i Investment AB Öresund Varje aktie i Investment AB Öresund som har lösts in mot likvid i form av aktie i Creades AB bör anses avyttrad för 130,50 kr.

Anskaffningsutgift för aktie i Creades AB Varje aktie i Creades AB som har erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 130,50 kr.

_________________________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2013 års taxering.
1För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2012:4.


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om avyttringspris med anledning av inlösen år 2012 av aktier i Investment AB Öresund mot aktier i Creades AB

Dnr/målnr/löpnr: SKV M 2012:04
pdf PDF-version (pdf, 28 kB)

Erbjudandet
Investment AB Öresund (Öresund) har uppgett följande.

En extra bolagsstämma i Öresund beslutade den 16 december 2011 att dela upp bolaget i två separata bolag genom att erbjuda Öresunds aktieägare att frivilligt lösa in aktier i Öresund mot aktier i det nya dotterbolaget Creades AB (Creades). För varje aktie i Öresund erhölls en inlösenrätt. Avstämningsdag för att erhålla inlösenrätter var den 21 december 2011. Nio inlösenrätter berättigade till inlösen av fem aktier i Öresund med likvid i form av fem aktier i Creades. Den 28 december 2011—19 januari 2012 kunde handel med inlösenrätterna ske vid NASDAQ OMX Stockholm. Vidare gavs möjlighet att utan courtage avyttra högst 500 inlösenrätter.

De aktieägare som anmält inlösen av aktier i Öresund tilldelades den 1 februari 2012 inlösenaktier i avvaktan på notering av aktierna i Creades vid NASDAQ OMX First North. Handel i dessa inlösenaktier skedde under perioden den 1—14 februari 2012.

Skatteregler för inlösen
När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna. De inlösta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte.

De tillbytta aktierna anses anskaffade för värdet av de aktier man har löst in. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Försäljningspris för inlösta aktier i Öresund
Värderingen av de inlösta aktierna sker med utgångspunkt i värdet den dag då överlåtelsen blir definitiv. Eftersom handel med inlösenaktierna kunde ske till och med den 14 februari 2012 får detta datum anses vara den dag då överlåtelsen blev definitiv. Försäljningspriset för aktier i Öresund bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för de aktier som erhölls som betalning. Aktierna i Creades upptogs till handel på NASDAQ OMX First North den 22 februari 2012. Medianvärdet av lägsta noterade betalkurser för de fem första handelsdagarna avseende aktien i Creades uppgick till 130,50 kr.

Varje aktie i Öresund som har lösts in mot likvid i form av aktie i Creades bör anses avyttrad för 130,50 kr.

Anskaffningsutgift för erhållna aktier i Creades
Varje aktie i Creades som förvärvats genom inlösen anses förvärvad för 130,50 kr.

Exempel
Om anskaffningsutgiften för 100 inlösta aktier i Öresund var 10 000 kr uppkommer en kapitalvinst på ((130,50 x 100) — 10 000=) 3 050 kr.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften respektive fastställandet av avyttringspriset, se SKV A 2012:5.

_________________________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2012 års taxering.
1För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2011:21.


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2011 av aktier i HQ AB

Område: Inkomsttaxering
Utkom från trycket: 7 oktober 2011
Dnr/målnr/löpnr:SKV A 2011:25
pdf PDF-version (pdf, 13 kB)

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2011 av aktier i HQ AB.

Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdelningar ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital.

Allmänna råd:
För varje sjutal aktier i Investment AB Öresund får utdelning anses ha erhållits med 4,46 kr.
Varje aktie i HQ AB bör anses anskaffad för 4,46 kr.

_________________________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2012 års taxering.
1För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2011:21.


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2011 av aktier i HQ AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2011:21
pdf PDF-version (pdf, 25 kB)

Erbjudandet Investment AB Öresund (Öresund) har uppgett följande.
Extra bolagsstämma i Öresund beslöt den 29 april 2011 att till aktieägarna dela ut aktier i HQ AB (HQ).
För varje sjutal aktier i Öresund erhölls en aktie i HQ.
Avstämningsdag för att erhålla aktier i HQ var den 4 maj 2011.
Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 6 maj 2011.

Om aktieinnehavet i Öresund inte var jämnt delbart med sju erhölls rätt till motsvarande andelar av aktie, innebärande en sjundedels aktie i HQ för varje överskjutande aktie i Öresund. Sådana andelar av aktie i HQ sammanlades till hela aktier och såldes kollektivt varefter likviden betalades ut till berörda aktieägare.

Skatteregler Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Öresund har uppgett att det är fråga om en sådan skattepliktig utdelning.

Utdelningsvärdet utgörs av aktiernas marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till dem. De erhållna aktierna anses anskaffade för ett pris som motsvarar aktiernas värde vid samma tidpunkt.

Beräkning Aktieägarna i Öresund fick tillgång till aktierna i HQ den 6 maj 2011. Den lägsta betalkursen för aktien i HQ var denna dag 4,46 kr.

För varje sjutal aktier i Öresund bör utdelning anses ha erhållits med 4,46 kr.

_________________________

1Skatteverket har lämnat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, se SKV A 2011:25.


Utbyte av aktier i Custos mot aktier i Öresund 2004 - allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd

SKV A 2004:43
Inkomsttaxering

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i AB Custos mot aktier i Investment AB Öresund 1)

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i AB Custos mot aktier i Investment AB Öresund.

Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar. Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

  Allmänna råd:

  För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i AB Custos beräknas till 172 kr.

  Anskaffningsutgiften för en aktie i Investment AB Öresund som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 172 kr.

_________________________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.

1) För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande SKV M 2004:31
Utbyte av aktier i Custos mot aktier i Öresund 2004 - meddelande

Skatteverkets meddelanden

SKV M 2004:31

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i AB Custos mot aktier i Investment AB Öresund 1)

Observera att detta meddelande endast kommer till användning vid juridiska personers deklaration. Fysiska personer använder sig vid andelsbyten av s.k. framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2005.

Erbjudandet
Investment AB Öresund (Öresund) har uppgett följande.

Ordinarie bolagsstämma i AB Custos (Custos) beslutade den 8 juni 2004 att genom fusion gå samman med Öresund. Samma dag beslutade extra bolagsstämma i Öresund dels att genom fusion gå samman med Custos, dels att nyemittera högst 4 239 870 aktier. Enligt fusionsplanen skulle Custos gå upp i Öresund genom s.k. absorption, med Öresund som övertagande bolag och Custos som överlåtande bolag. De nyemitterade aktierna i Öresund skulle utgöra fusionsvederlag.

För varje aktie i Custos erhölls en aktie i Öresund. Courtage utgick ej.

Villkor
Som villkor för fusionen gällde bl.a. att bolagsstämmorna den 8 juni 2004 i Custos respektive Öresund godkände fusionsplanen med två tredjedels majoritet av såväl avgivna röster som vid respektive stämma företrädda aktier, dels att bolagsstämman i Öresund beslutade om emission av fusionsvederlaget

Fusionen registrerades vid Bolagsverket den 8 september 2004.

Skatteregler
När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning
Fusionen mellan Custos och Öresund registrerades vid Bolagsverket den 8 september 2004. Därmed får fusionen anses verkställd och parterna bundna av avtalet. Aktierna i Custos får anses avyttrade vid denna tidpunkt.

Aktierna i Öresund är noterade vid Stockholmsbörsen. Lägsta betalkurs den 8 september 2004 för en aktie i Öresund var 172 kr.

För varje aktie i Custos erhölls en aktie i Öresund. Varje bortbytt aktie får därför anses såld för 172 kr.

Varje aktie i Öresund som förvärvats genom bytet får anses köpt för 172 kr.

Deklarationen 2005
Öresund har uppgett att reglerna om andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär det att erhållna aktier i Öresund övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Custos. Juridiska personer får vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen.

_________________________

1) Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift, se SKV A 2004:43


Utdelning av TMT One AB 2000 - allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd

RSV 2001:5
Inkomsttaxering

Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsvärde på aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2000 av aktier i TMT One AB 1)

Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om anskaffningsvärde på aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning av aktier år 2000 i TMT One AB.

Enligt 3 § 7 a mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering alltjämt tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), skall utdelning i form av aktier från svenskt aktiebolag undantas från skatteplikt om vissa villkor är uppfyllda. Av 27 § 2 mom. första stycket SIL framgår att i sådant fall skall som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i det utdelande bolaget som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

  Allmänna råd:

  Av anskaffningsvärdet på aktier i Investment AB Öresund bör 82 procent hänföras till dessa aktier och 18 procent till aktier i TMT One AB.

_________________________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.

1) För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden 2001:4
Utdelning av TMT One AB 2000 - meddelande

Riksskatteverkets meddelanden

RSV M 2001:4

Riksskatteverkets information med anledning av uppdelning av anskaffningsvärdet för aktier i Investment AB Öresund på grund av utdelning av aktier i TMT One AB

Investment AB Öresund (Öresund) har uppgett följande.

Erbjudandet
Den som på avstämningsdagen den 16 november 2000 var aktieägare i Öresund erhöll för varje aktie i Öresund en aktie av serie A i TMT One AB (TMT), tidigare AB Rivus.

Ingen kontant utdelning gjordes samtidigt med utdelningen av aktier.

Skatteregler
Utdelning av aktier från svenskt aktiebolag är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda. TMT bedriver värdepappershandel. Skatterättsnämnden har i förhandsbesked den 20 mars 2000 ansett att detta inte hindrar att utdelningen kan vara skattefri. Bolaget har uppgett att även övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda. Utdelningen av aktier i TMT ska således inte beskattas.

Anskaffningsvärdet på aktierna i Öresund ska delas upp mellan dessa aktier och de utdelade aktierna i TMT. Den del av anskaffningsvärdet för aktierna i Öresund som svarar mot minskningen av marknadsvärdet till följd av utdelningen ska hänföras till aktierna i TMT och återstoden till aktierna i Öresund.

Beräkning
Den sista dagen för handel med aktier i Öresund med rätt till utdelning var den 13 november 2000 då lägsta betalkurs för aktierna var 340 kr. Den första dagen för handel med aktier i Öresund utan rätt till utdelning var den 14 november 2000, då lägsta betalkurs för aktierna var 280 kr.

Av det ursprungliga anskaffningsvärdet på aktierna i Öresund bör 82 procent (280 : 340) hänföras till aktierna i Öresund och 18 procent (60 : 340) till aktierna i TMT 1).

Exempel:

Anskaffningsvärdet för aktierna i Öresund antas vara 1 000 kr. Av detta belopp ska 82 procent eller 820 kr hänföras till aktierna i Öresund och 18 procent eller 180 kr hänföras till aktierna i TMT.

_________________________

1) Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, RSV 2001:5


Inlösen 1999

RSV S 1999:19

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Investment AB Öresund

Extra bolagsstämma i Investment AB Öresund (Öresund) beslutade den 4 februari 1999 att erbjuda aktieägarna att lösa in aktier i bolaget.

Inlösenbeloppet skulle uppgå till 250 kr per aktie.

Villkor
För varje aktie skulle erhållas en (1) inlösenrätt. Åtta (8) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie.

Sista dag för handel i Öresund-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenrätter skulle vara den 8 februari 1999.

Avstämningsdag för att erhålla inlösenrätter skulle vara den 11 februari 1999.

Anmälan om deltagande i inlösen skulle ske under perioden 17 februari - 17 mars 1999.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum på Stockholms Fondbörs under perioden 17 februari - 12 mars 1999.

Allmänt
Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Av Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 i mål om förhandsbesked framgår följande. Inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall första notering på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna den sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Sista dag för handel med aktier i Öresund med rätt till inlösenrätter var den 8 februari 1999. Denna dag var lägsta betalkurs för dessa aktier 195 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 17 februari 1999. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenrätterna 8,15 kr. Av aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 8,15 dividerat med 195 på inlösenrätterna.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

  Rekommendationer:
  Av anskaffningsvärdet för aktier i Öresund bör 96 procent hänföras till dessa aktier och 4 procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Öresund blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med fyra (4) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av åtta (8) inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Öresund uppgår till 50 kr, övergår två kr (4 procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 48 kr. För inlöst aktie tillkommer värdet av åtta (8) inlösenrätter, i detta fall 16 kr (8 x 2 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 64 kr.

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir således 48 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.
Skatteverkets (tidigare RSV:s) allmänna råd & rekommendationer finns att läsa på Skatteverkets webbplats under avdelningen "Rättsinformation".